All India Homoeopathic Post Graduate Seminar

November 7th & 8th, 2022 - Kolkata - West Bengal, INDIA

Our Speakers

Dr. Sunirmal Sarkar

Dr. Rajat Chattopadhyay

Dr Shyamal Kr Mukherjee

Principal , DNDE HMCH

Dr Madhabananda Saha

Principal, Mahesh B HMCH

Dr. Subhas Singh

Dr. Farookh J Master

Dr. Ajit Kulkarni

Dr. Anil Khurana

Dr. R K Manchanda

Dr. L M Khan

Dr. S K Bhattacharya

Dr. Tarakeswar Jain

Dr. George Vithoulkas

Dr. Subhamoy Ghosh

Dr. Subhasish Ganguly

Dr. P K Bairi

Dr. S M Singh

Dr. S K Tiwari

Dr. Prasanta Rath

Dr. Himangsu Hait

Dr. Kisor Naskar

Dr. Subhas Chowdhury

Dr. L K Nanda

Dr. D S Bhar

Dr. Maneesha Solanki

Dr. G Srinivasulu

Dr. Sanjay Gupta

Dr. Bipin Jain

Dr. Kumar Dhawale

Dr. Parinaaz Humranwala

Dr. Navin Singh

Dr. Mansoor Ali

Dr. Chintamoni Nayak

Dr. Amit Sahani

Dr. Anand Chaturbedi

Dr. Pradip Gupta

Dr. Subhas Kaushik

Dr Manish Bhatia

Dr.Rakesh Singh

Dr. Ashis Datta

Dr. Biplab Kundu

Dr.Jawahar shah

Dr. Samit Dey

Dr. Sujoy Chakraborty

Dr. Rajat Pal

Dr. Biswajit Basu

Dr. Sangita Saha

Dr. Saptarshi Choudhury

Dr. Ashok Kumar Das

Dr. Kaushik D Das

Dr. Hena Rawal

Dr Dhiraj Gupta

Dr Subimal Krishna Saha

Dr. Winston Varghese

Dr. Partha Roy

Dr.Subhranil Saha

Dr. L Behera

Dr. Abhijit Dutta

Dr. Alok Mishra

Dr. Aloke kr Ghosh

Dr. Leena Dighe

Dr. Praveen S